Organizma ne demek?

Organizma, tek bir bütün oluşturacak şe­kilde çalışan ve birbirleriyle sürekli uyum içinde bulunan parçalardan müteşekkil bir canlı sistem olarak tanımlanabilir.

Organizma, biyolojiyi ilgilendiren bir terimdir. Son derece temel bir kavram ol­masına rağmen onu açık seçik ve ayrıntılı bir şekilde açıklamak oldukça zordur. Ge­nelde kabul gören tanıma göre biyoloji or­ganizmayı, üreme, büyüme, metabolizma, uyarımlara tepki ve uyarlanma gibi hayati faaliyetleri sürdürebilme yeteneğine sahip en ufak protoplazma olarak görür. Organi­zasyon da canlı organizma için bir mihenk taşıdır, bir bütünü vücuda getirecek şekilde birbirlerine entegre edilmedikleri zaman, organizmanın değişik parçalan karmaşık, ama cansız maddeden başka bir şeyi ifade etmezler.

Sosyal bilimlerde organizma

İki ana anlamda kullanılagelmiştir. Bunlardan ilki biyolojik anlamının doğrudan tatbikidir: Birey olarak insanlar ve tür olarak insanlık.

Psikolojide, sosyal psikolojide ve antropo­lojide bu kavram, teorilerin kurulmasında ve araştırmalarda kullanılır. Örneğin K. Young kişiliğin gelişmesini açıklarken, “en başta, önceki nesilden dünyaya gelen biyo­lojik bir organizma vardır. Gelişme yetene­ği, fiziksel büyüme yeteneği ve atasından devraldığı özelliklere sahip bir organizma. Hayvani özellikler üzerine oturmakla bir­likte bu organizma, insan kişiliği denen şeyi meydana çıkaracak olan temel yapı ve fonksiyonları da içerir.” Sosyal bilimlerle uğraşan bilim adamları, sosyal gelişmeler karşısında bireylerin kendilerine yardımcı olarak kullandıkları organizmanın uyum yetenekleri, tepki becerisi ve bireysellik gi­bi özellikleri üzerinde çokça dururlar.

Sözlükte "organizma" ne demek?

1. Canlı bir varlığı oluşturan organların tümü, uzviyet.
2. Herhangi bir canlı varlık.

Organizma kelimesinin ingilizcesi

n. organism, the system, organization
Köken: Fransızca